Wat zijn onze doelen?

We hebben als Stichting Dommelbimd drie doelen geformuleerd:

  • beschermen van een uniek natuurgebied
  • verdere ontwikkeling van de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden
  • vergroten van de beleefbaarheid en de toegankelijkheid van het gebied

Aan deze doelen hebben we vanaf 2014 hard gewerkt, samen met veel vrijwilligers.

De bescherming hebben we veilig gesteld door aankoop van het gebied en opname in het Natuurnetwerk Brabant.

De aanwezige waarden hebben we versterkt door aanleg van een hoogstamboomgaard, open baggeren van en dichtgegroeide amfibieënpoel, aanleggen van vlechtheggen, planten van nieuwe bomen op de dijk en het oppakken van het eeuwenoude beheer van maaien en afvoeren op de laaggelegen hooilanden.

Het gebied hebben we toegankelijk gemaakt door aanleg van een laarzenpad (in 2016) door het minst kwetsbare deel van de Dommelbimd. In 2018 hebben we daar een educatief natuurontdekpad aan toegevoegd. Af en toe organiseren we excursies.

We werken aan onze doelen door samen te werken met maatschappelijke organisaties, verenigingen, scholen, burgers en bedrijven in Boxtel. Daarmee creëren we een groot draagvlak voor het project én het behoud van het gebied.