ANBI status

Stichting Dommelbimd heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan een goed doel met ANBI-status zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor periodieke giften geldt sinds 2014 geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

Als (potentiële) donateur van de Stichting Dommelbimd willen wij je maximale transparantie bieden. Daartoe geven wij onderstaand inzicht in onze doelstellingen, activiteiten en financiële status. Deel van onderstaande informatie is ook nodig als je een overeenkomst wil opmaken voor een periodieke gift aan Stichting Dommelbimd.

NaamStichting Dommelbimd

RSIN/Fiscaal nummer: 852874947

Contact:  onze contactgegevens

Bestuur: samenstelling van bestuur en contactgegevens

Beleidsplan: Beleidsplan Dommelbimd 2019-2021

Beloningsbeleid: het beloningsbeleid is vastgesteld in artikel 4, lid 5 van de statuten: “De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.”

Doelstellingconform de statuten (artikel 2, lid 1) heeft de stichting als doel:

  • Het in eigendom verkrijgen van en het behouden en (doen) beheren en, waar mogelijk herstellen en ontwikkelen (inrichten) als natuurgebied van in eerste instantie het deel van het Dommeldal in Boxtel dat ingesloten wordt door de Konijnshoolse Dreef, de Dommel , de Eindhovenseweg en het Jacob Roelandslyceum (kadastrale percelen Boxtel K de nummers 1830, 1831 en 2114) en de directe omgeving daarvan, met de daarbij behorende natuurwaarden, cultuurhistorische waarden, landschappelijke waarden, recreatieve belevingswaarden, de kwaliteit van het milieu en een goede ruimtelijke ordening, met dien verstande dat dit ook voor andere gebieden mogelijk kan zijn en met dien verstande dat de stichting bewoners van Boxtel betrekt bij haar plannen voor de inrichting en het beheer van de gronden.
  • Al hetgeen met het bovenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Verslag activiteiten: Jaarverslag Stichting Dommelbimd 2020

Financieel verslag: Financieel jaarverslag Stichting Dommelbimd 2020