Drie deelgebieden Dommelbimd

Het gebied bestaat  grofweg uit  drie eenheden, met ieder heel eigen natuurwaarden. Een korte omschrijving.

Hooiland met echte koekoeksbloen en boterbloem-rszd

Hooilanden

Blonde Aquitaine koeien IMG_2143

Weilanden

Moerasje-rszd

Moerasje

Hooilanden (2 ha – westelijk deel)

Dit gebied is het neusje van de zalm van de Dommelbimd.

Aan de oostzijde begrensd door een steilrand met een sloot, ligt hier een oorspronkelijk deel van de Dommelbimd. Het Dommeldal ligt hier bijna een meter lager ten opzichte van het middengebied. Hier liggen zeer natte graslanden met een zestal dwarsslootjes waarin kwelindicatoren voorkomen, zoals waterviolier. Deze beemden zijn rijk aan bijzondere vlinders, libellen en andere insecten (weidebeekjuffer, moerassprinkhaan).

Aan de westzijde worden de beemden begrensd door het Paardendijkje, een kade langs de Dommel met daarop een gevarieerd bomenbestand, onder andere 100 jaar oude Canadese populieren, rijk aan allerlei vogelsoorten. Dit deelgebied sluit aan op het park van Stapelen. Het park, wat zich ook kenmerkt zich ook door een grote variatie aan bomen en struiken, waardoor zich een rijke vogelstand heeft ontwikkeld. In het naburige gebied staat een ooievaarsnest, waar in 2013 voor het eerst ooievaars arriveerden en die foerageren in de Dommelbimd.

Weilanden (4 ha – middelste deel)

Relatief hoog gelegen gronden en daardoor droger. Landschappelijk is dit deel relatief open, waardoor er een fraai uitzicht is over het Dommeldal. De vegetatie bestaat uit kruidenrijke hobbelige graslanden, waar we van april tot november koeien (Blonde Aquitaines) laten grazen. In dit gedeelte ligt ook een dichtgestorte oude Dommelarm.

Moerasje (0.5 ha – oostelijk deel)

Dit is nog een klein stukje oorspronkelijke Dommelbimd. Zeer natte graslanden, rietmoeras en aan de randen opgaande beplanting. Slecht toegankelijk door de begroeiing en hoge waterstanden. Door de aanwezigheid van kwel en rust zijn hier hoge natuurwaarden ontstaan, onder andere de dotterbloem en verschillende zeggesoorten. Doordat er al enkele decennia geen beheer heeft plaatsgevonden, begint het open grasland- en moerasgebied langzaam dicht te groeien met bos.