Monitoring: meten is weten!

Om te zien hoe de natuur zich ontwikkelt in de Dommelbimd, proberen we zo goed mogelijk te volgen hoe het met allerlei soorten gaat. We kunnen op deze wijze ook de effecten van ons beheer van het gebied volgen en eventueel aanpassen. Daarnaast is het ook leuk en leerzaam om inventarisaties van dier- en plantensoorten uit te voeren. Bij de Natuurwerkgroep Boxtel zijn allerlei soortendeskundigen aanwezig die ons daarbij helpen. Daarnaast betrekken we soms experts erbij voor specifieke soortgroepen.

Poelenwerkgroep

Vogelwerkgroep

Muizeninventarisatie

Plantenwerkgroep

Nulmeting

In 2014 hebben we, onder leiding van de Natuurwerkgroep Boxtel, een ‘nulmeting’ gehouden van voorkomende dier- en plantensoorten. In dat jaar werden er 100 verschillende diersoorten waargenomen, 143 plantensoorten, 17 soorten paddenstoelen en twee korstmossen.

Eind 2018 is het aantal waargenomen dieren in de Dommelbimd al opgelopen tot 157. Ook het aantal plantensoorten is verder opgelopen.

We hebben in 2018 een professionele kartering van flora en vegetatie laten uitvoeren door een ecologe van Natuurmonumenten. Zo’n kartering is ook van belang voor het beheer van het gebied. Het volledige (wetenschappelijke) rapport is hier te vinden.

Nieuwe soorten verschijnen

Dat de lijst met waargenomen soorten groeit, heeft op de eerste plaats te maken met het feit dat er sinds 2014 voortdurend geïnventariseerd is, maar ook met het veranderend beheer en/of externe omstandigheden. Zo heeft bijvoorbeeld ons hooilandbeheer al een nieuwe soort opgeleverd, de ratelaar. Daar zijn we blij mee, want dat is een soort die kenmerkend is voor zulke hooilanden. En nadat we de poel in 2014 lieten uitbaggeren, kwamen daar niet alleen de amfibieën terug, maar verschenen ook de witte kwikstaart en de oeverloper op de kale oevers.

Ook verdwijnende soorten

Er verschijnen niet alleen nieuwe soorten, soms verdwijnen er ook. Zo is de rietgors, die de eerste jaren in de rietkraag bij het hooiland broedde, de laatste paar jaar niet meer gezien. Ook de koekoek met zijn karakteristieke geluid is vanaf 2017 jammer genoeg niet meer teruggekeerd in het voorjaar. Met een goed beheer hopen we soorten te behouden en ook nieuwe soorten te trekken, maar uiteraard is de ontwikkeling van de populatie van soorten in de Dommelbimd ook afhankelijk van de ontwikkeling van de soort in de omgeving. De zorgelijke ontwikkeling van de biodiversiteit (zoals het insectendrama in het boerenland) heeft invloed op de biodiversiteit van de Dommelbimd. Wij kunnen niet veel meer doen dan maximaal ruimte bieden voor zoveel mogelijk soorten in ons gebied en bijdragen aan het algemene bewustzijn over het belang van biodiversiteit.

Naast eigen inventarisaties, die van natuurwerkgroep Boxtel en experts, voeren ook leerlingen van het Jacob Roelandslyceum en studenten van de HAS Den Bosch sinds 2016 jaarlijks inventarisaties uit.